Waspas voorwaarden

De waspas met tegoed betreft een saldokaart van MacCarwash waaraan een vooruit door de Cliënt betaald en toegewezen saldo gekoppeld is. Het tegoed op de waspas is 2 jaar geldig en niet rentedragend. Het saldo dat Cliënt heeft toegewezen aan zijn of haar waspas is niet inwisselbaar tegen contanten of bancair worden terug gestort. Indien client geen gebruik (meer) wenst te maken van de faciliteiten vindt geen teruggave van eventueel resterend saldo plaats.

De waspas blijft te allen tijde eigendom van MacCarwash. Cliënt is gehouden de waspas(sen) op eerste verzoek van MacCarwash bij MacCarwash in te leveren; indien Cliënt hiermee in gebreke blijft is Cliënt aan MacCarwash een direct opeisbare boete van € 5,00 per waspas verschuldigd.

De toepassingsmogelijkheden van de waspas kunnen door MacCarwash te allen tijde worden beperkt, opgeschort, gewijzigd, dan wel beëindigd, zonder dat Cliënt daaraan jegens MacCarwash enig recht (zoals een recht op schadevergoeding) kan ontlenen.

In geval van verlies, diefstal, misbruik, vervalsing ed. van de waspas dient Cliënt dit onverwijld na ontdekking aan MacCarwash te melden. MacCarwash zal vervolgens zo spoedig mogelijk tot blokkering van de waspas overgaan. Cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik (zoals in geval van verlies, diefstal, misbruik, vervalsing e.d.) van de waspas. Ook de kosten verbonden aan de vervanging van de waspas ad. € 5,00 komen voor rekening van Cliënt.

Persoonsgegevens Waspas en kentekengegevens

MacCarwash verwerkt de persoonsgegevens en kentekens van de Cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

MacCarwash verwerkt persoonsgegevens en kentekens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden en/of voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van MacCarwash.

De pashouder (Cliënt)  zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.